top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN​

Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst, rechtstreeks gesloten tussen de rijschool / instructeur / zijn leerling of cursist.

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, hierna te noemen “de rijschool” en hun leerlingen.

In de les overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan het gene wat de rijschool en leerling overeenkomen.

Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorieopleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakket opleiding.

De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de les overeenkomst, deze moet verplicht worden ingevuld worden door leerling en de instructeur. 

De les overeenkomst zal op papier worden aangegaan, de leerling heeft er een kopie van.

 

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

lid 1) De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: dat ls wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM); hij heeft dan een bevoegtheidspas.

lid 2) Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

is de instructeur vertraagd dan laat hij het weten per app of hij geeft een belletje.

lid 3) Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per tien lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

maar de leerling kan zijn progressie ook zien bij Plango app.

lid 4) Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan; dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waar voor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type; dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles; dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling; de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek; de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven; de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

mocht hierdoor het examen niet doorgaan, dan is de kosten voor de leerling zelf en niet voor de rijschool.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

lid 1 De leerling is verplicht: zich te houden aan de door de rijschool op de lesafspraken mail en app of per e-mail- vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) telaat komen gaat tekosten van het lesuur en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 36 uur voor de op de lesafspraken mail / app afgesproken tijd.

lid 2 Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 36 uur.

lid 3) Tijdig afspreken van rijlessen, bij te laat afspreken dat men genoeg neemt met 1 x per 50 min rijles, maar probeer op tijd in te plannen zodat je 100 minuten kunt lessen..

lid 4) Ben je ziek van gevolgen van onze afspraak rondom conform covid 19 of een andee ziekte dan hoeft dit niet binnen 36 uur af te zeggen, maar laat het zo snel als mogelijk weten per telefoon.
lid 5) 
Bij ziekte of afwezigheid voor een rijles alleen telefonisch afzeggen niet meer per Wathapp!
Ook voor inplannen van rijlessen of een andere vraag op Wathapp of gelijk in de auto alleen binnen openingstijden!
Mijn werktijden zijn;
Maandag 8.30 tot 19.00
Dinsdag  8.30 tot 19.00
Woensdag 8.30 tot 19.00
Donderdag 8.30 tot 19.00
Vrijdag 8.30 tot 17.00
Zaterdag 9.00 tot 13.00

Buiten de openingstijden kan het ook per mail.
Tijdens de zondagen en op feestdagen en buiten werktijd, ben ik niet bereikbaar, dan reageer ik onder werktijd! .

lid 6) Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan, covid 19 klachten, een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.

lid 7) Het pakket dat je hebt ingekocht moet binnen 1,5 jaar te zijn benut anders vervalt deze tegen de huidige prijs, daarna geld dat er infaltie kosten, die erbij komen!

Als een leerling weer begint met lessen na een langere tijd afwezigheid, dan kost het de leerling 3 lessen in het pakket of € 150.- ivm de inflatie van de afgelopen jaren zoals prijs verhogingen en brandstof prijzen of verhoging van de cbr kosten.

Duurt het meer dan 2,5 jaar na de aanvang datum, dan krijg de leerling de helft terug van zijn tegoede. dus heeft hij /zij 10 lessen tegoed dan wordt het dus 5 lessen en examen geldt dus ook voor de helft.

lid 8) alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen; het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen.

lid 9) Plan optijd de rijlessen voor jou praktijk examen, rijlessen alleen in de werktijden van de instructeur, de instructeur is niet verantwoordelijk als jij niet optijd heb ingeplan, het is een eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

lid 10) Als de leerling niet optijd de betalings verplichting heeft voldaan, kan de directie van rijschooljean het praktijk examen, herexamen, tussen tijdse toets, rijlessen en rijtest afzeggen de kosten hier van komen voor rekening van de leerling.

lid 11) Advies van de instructeur voor een examen of een tussen tijdse toets of rijtest moet altijd opgevolgd worden, wordt dit niet gedaan, dan kan rijschooljean het examen, ttt of rijtest eruit halen, eerder afgesproken examen bijv een gewone examen kan niet worden veranderd in een faalangst examen, het kan misschien wel veranderd worden een een tussentijdse toets.

Lid 12 ) Als de instructeur constateerd dat de verwachte doelstellingen niet gehaald kunnen worden van een examen dan kan de directie van rijschooljean dit veranderen van een examen naar een tussen tijdse toets dit wel iol met de leerling.  

lid 13) Pleisterpakket is verplicht: en is een praktijk examen en 5 of 7 rijlessen en moet betaald zijn voor het examen aanvraag kan worden.

Rijschooljean kan er ook voor kiezen tot beëindigen van het contact als er niet aan de voorwaarde is houden aan het advies van de instructeur.

lid 14) Daarnaast is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de herexamengarantie dat voor 31 december 2019 dat de leerling deze heeft opgenomen, anders is deze komen te vervallen na 1 januari 2020. 

lid 15) Een herexamengarantie beperkt zich tot voor 31 december 2019 het verstrekken van maximaal 1 praktijkexamen bij het CBR, indien de leerling voor de eerste keer zakt voor zijn/haar praktijkexamen.

lid 16) Eventuele rijlessen dienen altijd afzonderlijk te worden betaald en vallen NIET onder de herexamengarantie. 

lid 17) Advies van de rijinstructeur over nog te nemen aantal rijlessen op te volgen, anders kan herexamen ingenomen worden.

lid 18) Verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.

lid 19) Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde GV (Gezondheid verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat; eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen.

lid 20) Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld; zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. lid 21) De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het juiste document id of rijbewijs onbeschadigd is, genoemde uittreksel: te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

lid 22) Beschadigde document id of rijbewijs op tijd regelen voor een nieuwe document bij de gemeente, dus ruim voor je examen datum.

lid 23) Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van een van deze middelen een rijles te volgen.

lid 24) Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en toch verrekend worden. (primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen).

lid 25) Als de vertrouwsband tussen de instructeur en de leerling is beschadigd, mag de eigenaar van de rijschool jean, eenzijdig de lesovereenkomst ontbinden mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6, terug betaling van de overgebleven kosten o.a lesgelden en examen kosten.

lid 26) Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling.

 

Artikel 3 – Betaling

lid 1) De rijschool is gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

lid 2) De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijes of als er een examen is ingepland voor de leerling, contant of per bank te voldoen dit is een nieuwe regel vanaf 1 januarti 2022.

lid 3 Facturen van de rijschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de rijschool die stan staan in de plango app.

lid 4) Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. lid 5) De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

lid 6) De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen.

lid 7) Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden, mits de duur van het pakket duurt is het anders artikel 2 lid 7

lid 8) indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 7 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering.

lid 9) De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten, incasso en gerechtelijke kosten.

8 Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de rijschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is.

lid 10) Als dan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend.

lid 11) Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente.

lid 12) Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

lid 13) Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

lid 14) Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde.

lid 15) Als-dan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen, deze kosten zijn dan voor de leerling.

lid 16) Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

lid 17) Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
lid 18) De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschool minder schade lijdt.

lid 19) Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

De rijschool kan ook de rijlessen even stop zetten, tot dat de openstaande factuur betaald zijn.

lid 20) Advies van de instructeur wordt genegeerd voor een betaling, examen of een tussen tijdse toets of rijtest zal er een terug betaling van de rijschoolkosten en de overgebleven rijlessen zijn.

lid 21) Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn.

lid 22) De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen:

het onderzoek

lid 1)Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of per bank aan de rijschool te worden voldaan.

lid 2) Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, of het BNOR is ingediend.

Maar normaal krijgt een leerling gelijk een mail van de bevestiging van de gemaakt afspraak bij het cbr.

lid 3) Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

lid 4) De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

lid 5) Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Niet als er voor en pakket heeft gekozen en bedoeling de 1.5 jaar na de lesovereenkomst heeft voldaan, ga je erbuiten dan geldt artikel 2 lid 7.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

lid 1) Indien het CBR, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

lid 2) Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 5;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.

lid 3 )De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. lid 4) Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen, als het aan de rijschool heeft gelegen

 

Artikel 6 – Beëindiging van de les overeenkomst

lid 1) Indien de les overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de les overeenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.

lid 2) Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten en inschrijfgeld.

Dan wel met een geldige verklaring van een arts of een huisarts een schriftelijk geklaring heeft afgeven, en deze is goed gekeurd door het cbr pas dan kan ik een restitutie formulier invullen en ben je het examen geldt niet kwijt.

lid 3) De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 23,24,25 en 26

Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de les overeenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 23,24,25 en 26

lid 4) Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de inschrijfkosten, administratiekosten en korting die in een pakket zitten en alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR-,of BNOR gedeelte) te vergoeden.

lid 5) Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten en inschrijvingen. zie artikel 2 lid 7.

lid 6) De rijschool kan de les overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les) gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd in artikel 2 lid 23,24,25 en 26.

lid 7) Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, of het BNORmits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 23,24, 25 en 26.

lid 8) De eerste les wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief bij de instructeur die de lessen gaat geven.

lid 9) Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling de verkeersschool per brief / e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen.

lid 10) Bij beëindiging van de les overeenkomst, als de leerling drugs of pillen heeft gebruikt voor of tijdens de rijles deze wordt gelijk afgebroken en verder gestopt met rijlessen, de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, of het BNOR mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 23,24,25 en 26

 

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

lid 1) Bemiddeling
lid 2) Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan aan rijschooljean op jeanheijink@outlook.com binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.

lid 3) Indien bemiddeling en het daaruit vloeiende advies van rijschooljean. naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen bindend oordeel.

 

Artikel 8 – Vrijwaring / Vervolging

lid 1) De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing of een bekeuring.

lid 2) Aan- of over rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Dan wordt er wel vervolgde stappen ondernomen, zodat de leerling verantwoordelijk gehouden kan worden aan de veroorzaakte schade of kosten van de rijschool.

lid 3) Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

lid 1) De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de les overeenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming -----Persoonsgegevens (Wbp).

lid 2) Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

lid 3) Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.

lid 4) Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

bottom of page